Χάλυβες

Χάλυβες
Αρχαίος λαός του Πόντου στη Μικρά Ασία. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (A’ 28) οι X. οι οποίοι ήταν ένα από τα 14 έθνη που είχαν δηλώσει υποταγή στον βασιλιά της Λυδίας Κροίσο, ήταν όμοροι με τους Μαρυανδούς και τους Παφλαγόνες. Ο Ξενοφών αναφέρει δυο έθνη X. τα οποία κατοικούσαν σε διαφορετικές περιοχές του Πόντου. Τους μεν πρώτους αναφέρει ότι κατοικούσαν στα όρια της Αρμενίας μαζί με τους όμορούς του Τάοχες και Φασιανούς και ήταν έθνος πολυάριθμο, τους δε άλλους τους τοποθετούσε στις παραλιακές περιοχές του Εύξεινου Πόντου και ήταν ολιγάριθμοι. Κατά τον Αισχύλο (Προμ. 714), οι X. κατοικούσαν μεταξύ του Βορυσθένη και Τάναϊ ποταμού και, τέλος, ο Στράβων (C 549), ο οποίος τους ταυτίζει με τους Χαλδαίους, αναφέρει ότι κατοικούσαν σε χώρα κοντά στους Παφλαγόνες. Οι X. πιστευόταν ότι ήταν οι πρώτοι που επεξεργάστηκαν τον σίδηρο και δημιούργησαν βιομηχανία χάλυβα, από τον οποίο πήραν και το όνομά τους. Φημίζονταν ως τέλειοι μεταλλουργοί γιατί αυτοί πρώτοι εξόρυξαν και χρυσό και άργυρο από τα μεταλλεία της χώρας τους, που ήταν πολλά και ιδιαίτερα σιδήρου. Επιδίδονταν επίσης στην αλιεία γιατί η θαλάσσια περιοχή της χώρας τους ήταν γεμάτη με παλαμίδες, για την αλιεία των οποίων είχε χτιστεί εκεί η Σινώπη από τους Μιλήσιους το 785 π.Χ., της οποίας οι κάτοικοι συναλλάσσονταν με τους μεταλλουργούς X. Ο Στράβων πίστευε ότι η Αλύβη ήταν πόλη των X., οι οποίοι προηγουμένως ονομάζονταν Άλυβες, και ότι Άλυβες, X., Αλίζωνοι και Χαλδαίοι ήταν όλοι το ίδιο έθνος. Νεότερες έρευνες αποκάλυψαν ότι όλες οι χώρες του Πόντου που αναφέρονται ότι τις κατοικούσαν οι X. είχαν πραγματικά πολυάριθμα μεταλλεία.
* * *
οἱ, Α
βλ. χάλυβας.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Χάλυβες — Χάλυψ the Chalybes masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Халибы — (Χάλυβες, Χάλυβοι) народ, живший в обильной железной рудой местности на северном берегу Малой Азии; точнее определить местоположение области X. невозможно ввиду разнообразия в свидетельствах древних авторов, из которых одни помещают их к З,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • χάλυβας — Κράμα του σιδήρου, στο οποίο περιέχεται άνθρακας κατά 1,7 1,8% και άλλα μεταλλικά και μη μεταλλικά στοιχεία, κατάλληλα για να προσδώσουν στο κράμα ειδικές ιδιότητες (βανάδιο, βολφράμιο, νικέλιο, χρώμιο), ενώ άλλα στοιχεία βρίσκονται ως… …   Dictionary of Greek

  • μολυβδαίνιο — Χημικό στοιχείο με σύμβολο Μο· ανήκει στην έβδομη ομάδα του περιοδικού συστήματος των στοιχείων, στη δεύτερη υποομάδα, έχει ατομικό αριθμό 42, ατομικό βάρος 95,95, επτά σταθερά ισότοπα και έξι ραδιενεργά ισότοπα. Είναι ευρύτατα διαδεδομένο στη… …   Dictionary of Greek

  • CHALYBES — seu CALIBES, populi Asiae minoris Ponto vicini ad Thermodontem fluv. Homero Alizones appellati. Strabo, l. 12. Paphlagoniae proximi, Strabom Chaldaei dicti. Baudrando in Cappadocia, versus confinium Armeniae minoris inter Polemonium et… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • κράμα — Μεταλλικό προϊόν, το οποίο αποτελείται από δύο ή περισσότερα στοιχεία και έχει τη μορφή στερεού διαλύματος, διαμεταλλικής ένωσης ή μείγματος μεταλλικών φάσεων. Τα κ. σχηματίζονται με ανάμειξη των μετάλλων σε κατάσταση τήξης, για να δώσουν, μετά… …   Dictionary of Greek

  • σίδηρος — Χημικό στοιχείο με σύμβολο Fe·ανήκει στην όγδοη ομάδα του περιοδικού συστήματος, έχει ατομικό αριθμό 26, ατομικό βάρος 55,85, σημείο τήξης 15300C, σημείο ζέσης 27350C, ειδικό βάρος 7,86, τέσσερα σταθερά ισότοπα και τρία ραδιενεργά. Ο σ. μεταξύ… …   Dictionary of Greek

  • χάλυψ — Μυθολογικό πρόσωπο, γιος του Άρη και επώνυμο, του σκυθικού λαού των Χαλύβων. Οι Χάλυβες ονομάζονταν και Χάλυβοι. Bλ. λ. Χάλυβες. * * * υβος, ὁ, ΜΑ βλ. χάλυβας …   Dictionary of Greek

  • Chalybes — The Chalybes or Chaldoi (Χάλυβες, Χάλυβοι, Χάλδοι) were a tribe of proto Georgians. Classical Antiquity credited with the invention of ferrous metallurgy. They settled in north Anatolia known as Chaldia near the shores of the Black Sea, from the… …   Wikipedia

  • Calybian — Die Chalybes (Χάλυβες, Χάλυβοι) waren im Altertum ein für seine Metallverarbeitung berühmter Volksstamm, dem man die Erfindung des Eisens zuschrieb. Der Name kommt von Chalybs = gehärtetes Eisen, Stahl. Sie siedelten im nordanatolischen Gebirge… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”